Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych oraz dzieci nad którymi Państwo sprawują opiekę prawną jest Przedszkole nr 56  z siedzibą w Gdyni  (dalej PS 56). Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Chylońskiej 237, 81-016 Gdynia
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
 • telefonicznie: 608 897 111 lub (58) 392 80 64

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora PS 56 Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: iod@gdynia.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 56 w Gdyni jest Grzegorz Sarniak
 • korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni .Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy dane osobowe w związku z zapewnieniem dziecku wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ODO[1] w związku z zapisami:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.   

 

         ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                                                                                         

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 • podmiotom udostępniającym PS 56 programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
 • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego
 • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych,
 • Przedszkolu nr 32 w którym dzieci przebywają w okresie wakacyjnym,
 • Organowi prowadzącemu – Rada Gminy Gdynia,
 • Organom kontrolnym realizującym czynności w oparciu o przepisy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać dane osobowe wg zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych, danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

PRZESŁANKA PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych dziecka jest obowiązkiem prawnym (art. 33 Ustawy Prawo Oświatowe). Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola.  Dane osobowe Pani/  Pana oraz Pani/Pana dziecka .Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.                                                                                                                                                                                      

 

 

Data dodania: 2018-11-29 12:25:12
Data edycji: 2021-05-11 15:52:46
Ilość wyświetleń: 586

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

Janusz Korczak
Godło
Kontakt

81-007 Gdynia

ul. Chylońska 237

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej