Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Bezpieczne powierzanie i odbieranie dzieci

  • 1 Podstawa prawna 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61,poz. 624, z 2002r. Nr 10,poz. 96 , z 2003r. Nr 146 , poz.1416 , z 2004r. Nr 66 , poz. 606 oraz z 2005r. Nr 10 , poz. 75, Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35 , poz. 222)

   

  • 2 Postanowienia ogólne
  1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
  2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
  3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń: · „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki · „Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
  4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/ i nauczycielki oraz osoby, którym powierzono odbieranie i przyprowadzenia dziecka.

   

  • 3 Obowiązki , odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu
  1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z umową zawartą z dyrektorem przedszkola.
   2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika przedszkola.
  2. Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.
  3. Rodzice są zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli /upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku osób podanych w upoważnieniu.
  4. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
  5. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
  6. Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.
  7. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali, aż do odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
  8. Nauczycielki sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.
  9. Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie powierzamy.
  10. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują nauczyciele grup .
  11. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji swoich telefonów.
  • 4 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 9.00-14.00

  1.Przyjście dziecka do przedszkola po godzinie 9:00- rodzice zgłaszają telefonicznie.

  1. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie (bez pośpieszania dziecka).
  2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
  3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów , nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji .
  4. Oświadczenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne orzeczenie sądowe.

                                          

  • 5 Postanowienia końcowe
  1. Do przedszkola rodzice przyprowadzają tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione , kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
  2. Ubiór dziecka musi być wygodny , praktyczny , bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych , umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu i sali w przedszkolnej.
  3. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
  4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
  Data dodania: 2018-02-19 19:24:03
  Ilość wyświetleń: 1787

  "Dziecko chce być dobre.

  Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

  Janusz Korczak
  godło Polski - link do strony głównej
  Kontakt

  81-007 Gdynia

  ul. Chylońska 237

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej