Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 56 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56 w Gdyni, adres do korespondencji: Gdynia ul. Chylońska 237, e-mail przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu placówkę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu:

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  - prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).

  - prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Data dodania: 2018-11-29 12:25:12
Data edycji: 2021-12-29 21:44:26
Ilość wyświetleń: 1243

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

Janusz Korczak
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-007 Gdynia

ul. Chylońska 237

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej